• youtobe
  • FaceBook
  • ins
  • twitter
sahypa-banner

CNC süýümli lazer kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:

Model: EFC 3015
Adaty girişler:
1) 1000W TruFiber lazer rezonatory
2) Çalt gatnaw iş stoly 3000 * 1500
3) Beckhoff CNC dolandyryş ulgamy
4) Lazer rezonatory üçin suw sowadyjy
5) Esasan süýümli lazer üçin kelläni kesmek
6) Potensial görnüşiniň beýikligi datçigi
7) Esasanam lazer kesmek üçin awtomatiki programma üpjünçiligi
8) Toz ýygnaýjy
9) Gaz takyk süzgüç ulgamy
10) pressureokary basyşly kesiş turbasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

EFC3015 CNC lazer kesiji maşyn, esasan tekiz plastinka kesmek we gaýtadan işlemek üçin ulanylýar, CNC ulgamynyň üsti bilen göni çyzyk we özbaşdak şekilli egrilik tabakda kesilip we oýulyp bilner.Adaty gaýtadan işlemek usuly bilen aňsatlyk bilen kesip bolmaýan adaty uglerod polat plastinkasyny, poslamaýan polat plastinkany, mis plastinkany, sary mis we alýumin we beýleki metallary aňsatlyk bilen kesip biler.

EFC3015 CNC lazer kesiji maşyn nyşanlary

EFC3015 CNC lazer kesiji maşyn, lazer kesýän maşynyň täze görnüşidir.Gurluşy ýokary berklige, oňat durnuklylyga, ýokary kesiş netijeliligine we ýokary işleýiş takyklygyna eýe.Önümler ýokary çeýeligi, howpsuzlygy, aňsat işlemegi we az energiýa sarp etmegi.Daşky gurşawy goraýan önüme, gaýtadan işlenen plastinkanyň ululygyna: 3000 * 1500mm;howpsuzlyk galkany we gatnaw stoly bilen.Umumy düzüliş ykjam we ýerliklidir.
Pes sarp - lazer gaza mätäç däldir;
Az energiýa sarp etmek, energiýa tygşytlamak, daşky gurşawy goramak, az energiýa sarp etmek;
Modully gurluş, sowadyş ulgamy we ýagtylyk çeşmesi ulgamy we lazer çeşmesi birleşdirilen;
Stabilityokary durnuklylyk - güýç - lazer güýji, kuwwat durnuklylygy 1% bilen wagt sesleniş dolandyryş ulgamy;
Bejeriş çykdajylary az - aýnany goramak tehnologiýasyny ulanyp süýümli kelle, hapalanan bolsa, diňe gorag linzasyny üýtgetmeli;

EFC 3015 tehnologiýasy

A. import edilen takyk çyzykly gollanmany kabul edýär, takyk dişli rack diskini import edýär, ýerleşiş takyklygyny we gaýtalanmagyny üpjün edýär.
B. Gantri görnüşli goşa hereketlendiriji göni hereketlendiriji gurluşy önümiň ähli gurluşyny ykjam edýär, berkligi gowy we tutuş maşynyň beýikligi pesdir.

Önümiň gurluşy

Esasy korpus, titremäniň garramagy bilen iş salyşandan soň, polat plitalardan kebşirlenýär.Takyk işlemek arkaly hereket ulgamy üçin berk platforma we dereje üpjün edýär.
Şöhle çeýe gurluşy kabul edýär, adaptasiýa ýylylyk giňelmegi we gysyş funksiýasy bilen, ahyrky element usuly bilen hasaba alynýar.Şöhle bölekleri takyk çyzykly aýlaw gollanmasy bilen düşege oturdylýar.Gollanma, dişli we teker tozan bilen hapalanmazlyk üçin çeýe gorag örtügi bilen enjamlaşdyrylandyr.
Önüm kesilende materialy ýüklemek we düşürmek aňsat, iş stoly bilen enjamlaşdyrylandyr.Tozan bölüji bölekler we material ýygnaýan çukur bilen enjamlaşdyrylan iş stolunyň aşagynda, galyndylary boşadýan awtoulaglara galyndylar gönüden-göni girip biler.

1597676270_detail

TruFiber lazer generatory

Süýüm lazeriniň golaýynda infragyzyl spektroskopiýa, ajaýyp şöhläniň hili, optiki süýüm geçiriş, ýokary elektro-optiki öwrülişiň netijeliligi we ş.m. aýratynlyklary bar.
(1) Gyzyl lazer çyra görkeziş funksiýasy bilen.
(2) electokary elektro-optiki öwrülişiň netijeliligi: süýümli lazer elektro-optiki öwrülişiň netijeliligi takmynan 33%.
(3) Süýümli lazer nasos çeşmesi ýokary güýçli ýeke ýadro ýarymgeçiriji moduldan ýasalýar we ortaça şowsuzlyk wagty az bolýar.
(4) efficiencyokary netijelilik, içerki ýyladyş elementi adaty lazer bilen deňeşdirilende gaty pes, elektrik energiýasyna we sowadyşa bolan isleg ep-esli azalýar.
(5) Lazer generatoryna işleýän gaz gerek däl, içindäki linzalar bar we saklamak zerurlygy ýok, başlangyç wagty gerek däl

1597676384_detail-1

Beck Hoff CNC dolandyryş ulgamy

(1) CNC dolandyryş ulgamy Windows 7 ulgamyny ulanýar, öndürijiligi durnukly we ygtybarly.
(2) Önümiň ýerleşiş takyklygyny we dinamiki öndürijiligini üpjün etmek üçin uly tork AC sanly sero hereketlendirijisi.
(3) Grafiki simulýasiýa.
(4) güýç dolandyryş funksiýasy.
(5) Leapfrog funksiýasy.
(6) Kesmek skaner funksiýasy.
(7) Kesgitli işlemek funksiýasy.
(8) Arakesme funksiýasy, prosedura bölümini awtomatiki ýazga alýar.
(9) Redaktirleme işini üýtgetmek üçin NC programmasynyň deslapky synyny hakyky wagtda üýtgedip bolýar.
(10) Gözleg programmasyndaky islendik görkezmeleri redaktirläň, üýtgediň .。
(11) öz-özüni anyklaýyş funksiýasy, duýduryş kadasy iş interfeýsinde görkezilýär.
(12) Iş böleginiň ululygyny ulaldyp we azaldyp bolýar.
(13) Iş böleginiň şekili gaýtadan işlemek funksiýasy.
(14) Gyrasy awtomatiki gözlemek funksiýasy.
(15) Elektrik togy öçürilenden soň, häzirki koordinatlar ýazylyp we tok açylandan soň awtomatiki usulda täzeden düzülip bilner.

1597676449_detail-3

Kelläni kesmek

Lazer şöhlesi optiki süýümden ýasalýar we lazer şöhlesi fokus linzasyna parallel."Çekiş görnüşi" aýna oturgyjyna oturdylan gorag linzasy, tehniki hyzmat we çalyşmak wagty gaty gysga.Kontakt däl kuwwatly datçikli lazer kesýän kelläni saýlaň, öndürijiligi durnukly we ygtybarly, ulanmak aňsat.
Aýratynlyklary aşakdakylar:
(1) Kollimator linzasyny we fokus linzasyny goramak üçin optiki gorag linzalarynyň çalt çalşylmagyny ýeňilleşdirmek üçin çekiş görnüşli gorag linzalaryny ulanmak.
(2) Kesiş kellesi, Z okunyň beýikligi awtomatiki yzarlaýyş enjamy, kontakt däl kondensator datçigi bilen dolandyrylýar.Kesmek prosesinde, lazer fokusynyň we plastinkanyň arasyndaky otnositel ýagdaýy iş bölegi bilen burun aralygy bilen awtomatiki sazlap bolýar.
(3) Lazer kesýän kellesi, CNC ulgamyny kabeliň açylmagy we kesiji kelläniň çaknyşmagy we ş.m. bilen üpjün edip biler.
(4) 2,5 MPa gaz basyşy poslamaýan polat ýaly gaýtadan işleýän materiallaryň kesilmegine sezewar bolup biler.
(5) Salkyn suw, kömekçi gazy, datçikleri we ş.m. kesmek kellesine birleşdirilýär, kesiş prosesinde ýokardaky böleklere ýetirilen zyýany netijeli azaldýar, önümiň durnuklylygyny ýokarlandyrýar.

1597676503_detail-4

jikme-jiklik

4. Howpsuzlyk enjamy:
Gaýtadan işleýän ýer gorag örtügi bilen gurşalan we operatory lazer şöhlelerinden goramak üçin howpsuzlyk gorag penjiresi bilen üpjün edilýär.
5. Toz ýygnamak:
Kesiş meýdany tozan sorujy turba bilen enjamlaşdyrylandyr we tozany we tozany aýyrmak üçin güýçli merkezden gaçyryş tozan ýygnaýjy ulanylýar.Howa üfleýjisini we interfeýsiň ululygyny we 3 metrlik şlangy üpjün ediň, uzaldyjy turba ulanyjy tarapyndan waka boýunça ýasalýar, ýel turbasynyň uzynlygy 10 metrden az, howa üfleýjisi daşarda;
6.Anti päsgelçilik ukyby:
Ösen sanly dolandyryş ulgamy bilen, päsgelçiliklere garşy durmak ukyby bar.Elektrik ulgamy dykyzlyga garşy berk dizaýny kabul edýär, elektrik dolandyryş kabineti güýçli we gowşak sebitlere bölünýär, bu elektrik bölekleriniň arasynda özara päsgelçiligiň öňüni alyp biler, şonuň üçin önümleriň ygtybarly we durnukly işlemegini üpjün edip biler.
7. Yşyklandyryş:
Kesiş meýdany iki sany howpsuzlyk naprýa lampeniýe lampasy bilen enjamlaşdyrylandyr, olar ýagtylyk ýeterlik däl ýa-da saklanmasa yşyklandyryşy üpjün edip biler we amaly has amatly eder.
8. Elektrik bölekleri:
Schneider we beýleki belli halkara marka kompaniýasynyň önümlerini ulanýan elektrik bölekleri, işiň ygtybarlylygyny ep-esli ýokarlandyrýar.Elektrik şkafy garaşsyz ýapyk gurluşy kabul edýär we simiň reňki AC, DC, güýç we gorag toprak simini tapawutlandyrmak üçin ulanylýar.

Awtomatiki programmirlemek

1597676657_detail-5

CNCKAD awtomatiki programmirleme programma üpjünçiligi bilen enjamlaşdyrylan önüm, diňe bir zawod CAD / CAM tehnologiýasy bilen birigip bolman, eýsem programmirlemegiň iş ýüküni we ýalňyşlyk ähtimallygyny azaltmak üçin gowy programma kesmegi simulasiýa edip biler.Kesiş tertibi moduly bilen enjamlaşdyrylan, işlenmeli bölekleriň awtomatiki optimizasiýasy we ýerleşişi.Simpleönekeý we çylşyrymly iş bölekleriniň grafikalary awtomatiki usulda gaýtadan işlemek programmasyna öwrülip bilner.
NC lazer kesiji ulgam programmirleme programma üpjünçiligi funksiýasy :
(1) Hytaýyň ähli interfeýsi.
(2) DWG, DXF giriş we çykyş formatlaryny goldamak.
(3) Öz-özüňi barlamak gowy, ýalňyşyň amalyny ýerine ýetirmekden ýüz öwür
(4) Awtomatiki höwürtge funksiýasy, material tygşytlamak.
(5) Doly awtomatiki köp gatlakly kesiş funksiýasy.
(6) Grafika funksiýasy.
(7) Angliýa we Hytaý üçin dürli şrift.
(8) Kesiş nagşynyň uzynlygyny hasaplap bolar.
(9) Gyrasy kesmek funksiýasy.
(10) Çykdajylary dolandyrmak wezipeleri.
(11) Maglumat bazasyny kesmek .。
(12) Maglumat alyşmak USB ýa-da RS232 interfeýsi arkaly amala aşyrylyp bilner.
* Programma üpjünçiliginiň iş gurşawy (ulanyja enjamlary goldamagy maslahat beriň)
(1) 256M ýat
(2) 80G gaty disk
(3) XP Windows operasiýa ulgamy
(4) TFT 17 "LCD displeý
(5) 16X DVD CD-ROM

Esasy komponentler

Haryt Qty. Bellik / üpjün ediji
CNC ulgamy 1 toplum Bek Hoff
Sürüň 1 toplum LUST Drive (X / Y oky) + PHASE motor (X / Y oky) + Delta sürüjisi we motor (Z oky)
Lazer öndüriji 1 toplum GYSGAÇA KESEL
X / Y oky takyk dişli 1 toplum GUDEL / ATLANTA / GAMBINI
Z oky takyk top nurbady 1 toplum THK
X / Y / Z oky takyk top çyzykly gollanma 1 toplum THK
Gatnaşyk stoly üçin motor 1 toplum TIK
Pnewmatiki komponentler 1 toplum SMC 、 GENTEC
Kelläni kesmek 1 toplum PRECITEC
Awto-programma üpjünçiligi 1 toplum CNCKAD
Elektrik bölekleri 1 toplum Schneider
Towline 1 toplum IGUS
Suw sowadyjy 1 toplum TONGFEI

Maşyn gurmak üçin talap

No.ok. Haryt Spesifikasiýa Bölüm
1 Kuwwat 380/50 V / Hz
2 Gerekli güýç paýlanyşy 40 kVA
3 Kuwwat durnuklylygy ± 10%
4 Kompýuter RAM 256M / gaty disk 80G, DVD
5 Uglerod polat kesmek üçin kislorod Arassalygy 99 .9% -den ýokary bolmaly
6 Poslamaýan polady kesmek üçin azot Arassalygy 99 .9% -den ýokary bolmaly
7 Suw sowadyjy üçin suw (distillendirilen suw) 100 L
Geçirijiligi:> 25μS / sm μs
8 Arassa suw 150 L
9 Zemin garşylygy ≤4 Ω
10 Lazer generatorynyň gurşaw gurşawynyň temperaturasy 5-40
11 Lazer generatorynyň gurnama gurşawynyň çyglylygy 70% -den az
12 Gurmak meýdanyna talap (jikme-jiklikler binýadyň çyzgysyna gönükdirilip bilner) Esasy betonyň galyňlygy 250 mm-den galyň, tekizligi her 3m-den 10 mm-den pes bolmaly.Gurnama meýdanynda yrgyldy bolmaly däldir.

Dispetçer guraly, Aksesuar we ätiýaçlyk bölegi

Haryt Qty. Bölüm
Gorag obýekti 5 Komp.
Keramiki halka 1 No.ok.
Burun kesmek 6 No.ok.
Spanner 1 No.ok.

Tehniki resminamalar

Gurmak, işlemek we tehniki hyzmat etmek üçin ähli zerur we jikme-jik tehniki resminamalary beriň
(1) Lazer kesýän maşynlar üçin görkezmeler
(2) CNC ulgam maglumatlary
(3) Elektrik ýörelgesi diagrammasy
(4) Suw sowadyjylar üçin görkezmeler
(5) Gurnama tertibi
(6) Esasy çyzgy
(7) Kwalifikasiýa şahadatnamasy
(8) Gurmak, işe girizmek we kabul etmek
Önüm ulanyjynyň gurnama ýerine geleninden soň, kompaniýamyz gurnamak, işe girizmek we kesmek we gaýtadan işlemek üçin ulanyjynyň sahypasyna tejribeli işgärleri ýerleşdirer.Iň soňky kabul ediş kompaniýamyzyň kabul ediş standartyna laýyklykda ulanyjy sahypasynda amala aşyrylýar.Kabul ediş elementleri: daşky görnüşiň hili, her bölegiň konfigurasiýasy, kesiş takyklygy we hili, öndürijilik parametrleri, durnuklylyk, iş synagy we ş.m.
Gurmak we işe girizmek üçin kompaniýamyz jogapkärdir. Ulanyjylar zerur işçi güýji we göteriji önümleri taýýarlamaly.Ulanyjylar ulanyşa tabşyrmak üçin sarp edilýän materiallary we nusga materiallaryny taýýarlaýarlar.

Kabul etmek iki basgançaga bölünýär

Birinji ädim
(1) Önümleriň deslapky kabul edilmegi kompaniýamyzda amala aşyrylýar.
(2) Önümleri kabul etmek iki tarapyň gol çeken tehniki şertnamasyna laýyklykda amala aşyrylýar.
(3) Önümiň daşky görnüşini barlamak: turbageçirijiniň ýerleşişi ýerlikli, arassa we owadan, ygtybarly baglanyşyk bolmaly;ýüzüň formasy we owadan bezegi;kakmazdan we beýleki kemçiliklerden önümiň daşky görnüşi.
(4) Önümiň konfigurasiýasyny barlamak.
(5) Kesilen nusganyň hilini ýerinde barlamak.

2-nji ädim
(1) Önümiň soňky kabul edilmegi ulanyjynyň sahypasynda amala aşyrylýar.
(2) Önümleri kabul etmek gol çekilen tehniki şertnama we kabul ediş tabşyrygyna laýyklykda amala aşyrylýar we synag üçin material ulanyjy tarapyndan üpjün edilýär.Ulanyjy adaty iş bölekleriniň çyzgylaryny kabul etmeli bolsa, adaty çyzgylary (elektron görnüşi) öňünden beriň.
(3) Gurmak we işe girizmek tamamlanandan soň, önüm kadaly işlese, kabul ediş synagyndan geçer.Iň soňky kabul ediş synagy hünärli hasap ediler we hil kepilligi möhleti başlar.

Işgärleri taýýarlamak

(1) Diňleýjilerden orta mekdebiň ýa-da ýokary bilimiň (elektrik hünäri iň gowusy), şol bir wagtyň özünde käbir esasy kompýuter bilimlerini özleşdirmegini we kompýuter işinde ökde bolmagyny talap ediň.
.Ulanyjy operatorlarynyň esasan önüm öndürijiligini, dogry işlemegi we tehniki hyzmat etmek ukyplaryny özleşdirip biljekdigine göz ýetiriň.
(3) Okuw mazmuny: önümiň gurluşy we öndürijiligi, lazer öndürijiligi, işleýşi, NC programmirleme, lazeri gaýtadan işlemek tehnologiýasy, gündelik tehniki hyzmat we beýleki taraplar.
(4) Trainingörite okuw goldawy: Ulanyjylar islän wagtymyz kompaniýamyza 2-3 operatory we tehniki işgärleri iberip bilerler.
Okuw okuw töleglerinden boşadylýar.
Kepillik döwründe ýüze çykan çykdajylary, ulanyjylaryň nädogry ulanmagy we işlemezligi sebäpli ýüze çykan çykdajylardan başga, kompaniýamyz çeker.
Kompaniýamyz ömrüň dowamynda tehniki hyzmat we ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýär.

Önümiň hiliniň kepillik döwri

Önümiň hiliniň kepillik möhleti bir ýyl, optiki obýektiwiň hiliniň kepillik möhleti 90 gün.Burun kesmek, goldaýan diş plastinkasyny, süzgüç elementini, keramiki göwrümi we optiki linzany kesmek aňsat bölekler.

Bellik: EFC-de howa kesmek funksiýasy bar (10 kg howa kompressory), ýöne müşderi aşakdaky bölekleri özi bilen üpjün etmeli.

CNC süýümli lazer kesiji maşyn ; cnc süýümli lazer kesiji maşyn ; cnc süýümli lazer ; cnc süýümli lazer kesiji ; cnc turret punch press öndürijileri

EFC ulanyjylary tarapyndan taýýarlanan bölekler

Haryt Ady Marka Model OTY
1 Nebitsiz howa kompressory   WW-0.9 / 1.0 1
2 Guradyjy PARKER SPL012 1
3 Suw bölüji domnick WS020CBFX 1
4 Süzgüç domnick AO015CBFX 1
5 Süzgüç domnick AA015CBFX 1
6 Süzgüç domnick ACS015CBMX 1
7 Jübütlemek PARKER FXKE2 2
8 Jübütlemek PARKER NJ015LG 1
9 Basyş kömekçi klapan FESTO LR-1/2-D-MIDI 1
10 Bilelikdäki SMC KQ2H12-04AS 1
11 Bilelikdäki SMC KQ2L12-04AS 6
12 Bilelikdäki SMC KQ2P-12 1
13 Gaz turbasy SMC T1209B 15m
14 Bilelikdäki EMB VADKO 15-RL / WD 1
15 Bilelikdäki EMB X A15-RL / WD 1

Tehniki spesifikasiýa

1. Esasy spesifikasiýa

  Haryt Spesifikasiýa Bölüm
1 Sahypanyň kesiş ölçegi 3000 × 1500 mm
2 X okunyň urmagy 3000 mm
3 Y okunyň urmagy 1500 mm
4 Z okunyň urmagy 280 mm
5 Maks.Iýmitlendirmek tizligi 140 m / min
6 Kesmek takyklygy ± 0.1 mm / m
7 Lazer güýji 1000 W
8 Kesmek galyňlygy (zerur kesiş şerti ýerine ýetirilende) Uglerod polat 0,5-12 mm
Poslamaýan polat 0,5-5 mm
9 Durnuk kesmek galyňlygy Uglerod polat 10 mm
Poslamaýan polat 4 mm
10 Giriş güýji 31 kVA
11 Gatnaşyk stolunyň alyş-çalyş wagty 10 S
12 Maşyn agramy 8 t

2.SPI lazer rezonatory

Model TruFiber -1000
Giriş güýji 3000W
Çykyş güýji 1000W
Lazer kuwwatynyň durnuklylygy <1%
Lazer tolkunyň uzynlygy 1075nm

3.CNC ulgamy

Haryt Spesifikasiýa
CNC ulgamy Bekhoff
Prosessor Iki ýadroly 1,9 GGs
Ulgam ýadynyň kuwwaty 4GB
Enjamyň ýady kuwwaty 8 Gb
Ekranyň görnüşini we ululygyny görkeziň 19 ″ reňkli suwuk kristal
Adaty aragatnaşyk porty USB2.0 ther Ethernet

  • Öňki:
  • Indiki: