• youtobe
  • FaceBook
  • ins
  • twitter
sahypa-banner
Hytaý Jiangsu halkara topary tarapyndan maýa goýlan SMAC Intelligent Technology Co., Ltd. (www.zjgj.com) Bütin dünýäde ýylylyk çalşygy pudagy üçin enjam öndürmekde ýöriteleşýäris.

Biz kim

bölümiň ady

2010-njy ýylda esaslandyrylan ZJMECH Technology Jiangsu Co., Ltd. kenarýaka ösüş şäheri Jiangsu Haian ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýär.Gözleg we gözleg, ýylylyk çalşyjy gaýtadan işleýän enjamlaryň doly toplumyny öndürmek we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.

Kompaniýanyň gymmaty

Deň we mähirli

Müşderiniň gymmaty

Doly çözgüt we nou-hau geçiriş düwmesini öwüriň

Görüş

Hytaý dünýäni ýokary hilli enjam bilen üpjün ediji

Nyşana

Hil, hünär we bäsdeşlik

Hyzmatlar hakda

bölümiň ady
kompaniýasy

Esasy hyzmat meýdany, az energiýa sarp etmek we sowadyjy pudagy daşky gurşawy goramak meselesidir.Kompaniýa güýçli tehniki güýje eýe, dürli görnüşli umumy, ýörite tehnologiýa öňdebaryjy öňdebaryjy birnäçe hünärmen we tehniki işgär bar

Kompaniýa täze önümleri gözlemek we ösdürmek we önümleri yzygiderli kämilleşdirmek üçin gözleg we gözleg merkezini döretdi.Garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bar, müşderilere doly tehnologiýa we enjamlar berip biler.

kompaniýasy
kompaniýasy

Şol bir wagtyň özünde, müşderiler tarapyndan berilýän maglumatlara görä, müşderileriň önümçilik talaplaryna laýyk gelýän çözgütleri çalt bahalandyryp, tertipläp we sazlap bileris.

Esasy önümler

bölümiň ady

C görnüşi we H görnüşi ýokary tizlikli fin metbugat liniýasy, mis turbany düzediji we kesiji maşyn, ýarym awtomat, doly awtomatiki Hairpin turbasynyň egiriji maşyn, dik we kesel turbany giňeldýän maşyn, ýylylyk çalşyjy egiriji maşyn we dürli turba emele getiriji maşynlar we ş.m. .

Biziň wezipämiz

bölümiň ady

SMAC Intelligent Technology (Jiangsu) Co., Ltd., Nantong Ykdysady we Tehnologiki Ösüş Zonasy, Linyin Road, 52-nji ýerde, umumy meýdany 250 million ýuana we umumy maýa goýum bilen 37483 inedördül metrde döredildi. hasaba alnan maýasy 100 million ýuana.

hakda

Iki sany pilotsyz himiýa zawodynda gözleg we awtomatlaşdyryş enjamlaryny öndürmäge borçlanýarys.Maksat hökmünde 2025 senagaty 4.0 bolan öý kondisionerleri, awtoulag kondisionerleri, täjirçilik kondisionerleri we sowadyjy sowuk zynjyr pudaklarynda ilkinji akylly enjam öndürýän kärhana.Zähmeti, energiýany tygşytlamak, netijeliligi ýokarlandyrmak we daşky gurşawy goramak üçin agyry nokatlaryny çözeris we pudagyň uly özgerişlerine goşant goşarys.

Şahadatnamamyz

bölümiň ady

Kompaniýanyň ýörite gözleg we ösüş merkezi bar, meşhur uniwersitetler bilen hyzmatdaşlyk edýär we täze önümleri gözlemäge we ösdürmäge we önümleriň yzygiderli täzelenmegine ygrarly.Öňdebaryjy önümleri CE şahadatnamasyndan geçdi.Kompaniýa her ýyl ISO9001-2008 hil dolandyryş ulgamyny, ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamyny we GB / T28001 hünär saglygy we howpsuzlygy Üçbirlik dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny berdi.

Innowasiýa tükeniksiz, tehnologiýa geljegi üýtgedýär, kompaniýa has giň pudaklaýyn uniwersitet gözleg hyzmatdaşlygyny amala aşyrýar, ýokary derejeli ylmy gözleg institutlary bilen alyş-çalyş edýär, garaşsyz intellektual eýeçilik hukugyny ýokarlandyrmak, has ösen we has ýokary hilli önümleri ösdürmek üçin köp tagalla edýär. we müşderilere hyzmat etmek.

surat_1597312874_ISO
surat_1597312874_ISO (1)
surat_1597312874_ISO (2)
surat_1597312874_ISO (3)

Hyzmatdaş

surat_1597139480_airtemp
surat_1597139529_ täze
surat_1597139890_martech
surat_1597139912_vari